SAC İŞLEME

BAYKAL

APHS SERİSİ

Statik ve dinamik rijitliği sağlanm›ş, monoblok, kaynakl› gövde. Üstün evsafl› dövme çelikten imal edilmiş ve hassas honlanm›ş silindirler ile aşağ› hareketli bükme sistemi. Düşük sürtünmeli fiber k›zak yataklar ile desteklenmiş üst çene hareketi. Oransal valf teknolojisi ile entegre tam elektronik dengeleme senkronizasyonu: CNC kontrol sistemi vas›tas› ile çene paralelliğinin sürekli izlenmesi ve ayarlanmas› sonucu azami bükme hassasiyeti ve parçalar›n birbiri ard›na özdeş büküm imkan› sağlanm›şt›r. Doğrusal cetveller vas›tas› ile hassas strok[1]derinlik kontrolü. Bilyal› miller üzerinde hareket eden, DC-motor sürücülü, CNC kontrollü arka dayama sistemi. Blok-tipi Avrupa hidrolik donan›m. Havaland›rmal›, kompakt dizayn edilmiş elektrik panosu. Avrupa Birliği Makine Emniyeti Yönetmeliğine tam uyum ve belgeli CE etiketi

TEKNİK DETAYLAR

Standart Özellikler

Kullanımı kolay bir bilgisayar ortam›nda, komple programlama ve makine kontrol özellikleri sağlayan, grafikli kontrol ünitesi: Programlanabilir çok eksenli kontrol.  Y1-Y2 silindir eksenleri.  X1-X2-R1-R2-Z1-Z2 arka dayama eksenleri. CNC’li alt tabla bombeleme ekseni. ilave eksenler için modüler genişleme imkanı. Kal›p bilgileri ve program ad›mlar› için yüksek haf›za kapasitesi. Yüksek say›da mamül ve büküm tekrar imkanı. Grafikli simulasyon ortam›nda, tüm eksen pozisyonlar›n›n ve büküm s›ralar›n›n otomatik hesaplanmas›n› sağlayan direk grafik programlama. Direk bükme aç›s› veya mutlak değer girerek mamül programlama. Herbir CNC program› ve büküm s›ras› için programlanabilir veya otomatik hesaplanan fonksiyonlar: bükme uzunluğu/ kal›nl›ğ›, malzeme seçimi, kal›p seçimi, büküm metodu, mute pozisyonu, pinching noktas›, bask› kuvveti/h›z›, arka dayama inkremental hareketi ve geri çekilmesi, durma zaman›, eksenlerin yeniden pozisyonlanmas› için bekleme zaman›, dekompresyon mesafesi/h›z›, konik büküm ayar›, Y ve X eksen düzeltmeleri. Tüm eksenlerin manuel kullan›m imkanı. Tüm eksenleri çal›şma esnas›nda yeniden programlama imkan› (teach-in). Lisan seçeneği. Entegre hata-teşhis programı. USB girişi ile flashdiske bilgi yükleme

DİĞER Diğer Ürünler